Một vật dao động điều hòa dọc trục Ox với biên độ 6 cm và chu kì T. Tại thời điểm t1 vật có tọa độ x1 = 3 cm và đang đi theo chiều âm của quỹ đạo. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm t1 đến thời điểm \[{{t}_{2}}={{t}_{1}}+\frac{T}{12}\] là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook