Một vật dao động điều hòa với phương trình $x=A\cos \left( \omega t+\varphi \right)$. Tần số dao động của vật là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook