Một vật dao động điều hòa với phương trình động của vật là x = A cos(2πft + φ) (A > 0; f > 0). Tần số dao động của vật là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook