Một vật dao động điều hòa với phương trình \[x=A\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)\]. Biết quãng đường vật đi được trong thời gian 1 s là 2A và trong \[\frac{2}{3}\,s\] là 9 cm kể từ lúc bắt đầu dao động. Giá trị của A và ω là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook