Một vật dao động theo phương trình: x = 4 cos( 5πt - 3π/4) (cm;s). Quãng đường vật đi từ thời điểm $ ...

Một vật dao động theo phương trình: x = 4 cos( 5πt - 3π/4) (cm;s). Quãng đường vật đi từ thời điểm $t_1$ = 0,1s đến $t_2$ = 6s là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook