Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 10 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/$s^2$. Khi đó, vật ở độ ca ...

Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 10 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/$s^2$. Khi đó, vật ở độ cao:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook