. Một vật m = 1,5 kg đặt trên mặt sàn nằm ngang, hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt sàn là \[\mu \] = 0,15. Tại O vật bắt đầu được kéo đi bằng lực \[\overrightarrow{F}\] có phương nằm ngang có độ lớn F = 3 N. Lấy g = 10\[m/{{s}^{2}}\] . Gia tốc chuyển động của vật bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook