Một vật nhỏ dao động với phương trình \[x=2\cos \left( 10\pi t+\varphi \right)\]cm. Tại thời điểm ban đầu (\[{{t}_{0}}=0\]) li độ của vật là x0 = 1 cm và chuyển động ngược chiều dương. Giá trị của φ

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook