Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có đồ thị li độ \[{{x}_{1}}v\grave{a}\text{ }{{x}_{2}}\] phụ thuộc vào thời gian như hình vẽ. Thời gian vật chuyển động được quãng đường là \[(80\sqrt{2}+5)cm\]là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook