Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình \[{{x}_{1}}=3\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\] và \[{{x}_{2}}=7\cos \left( 10\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\,cm\].  Biên độ dao động tổng hợp là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook