Một vật tham gia đồng thời vào hai dao động cùng phương, theo các phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}=3cos(20t-\frac{\pi }{2})cm\] và \[{{x}_{2}}=4cos(20t)cm\]. Biên độ của dao động tổng hợp là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook