Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là $A_1$ = 6 cm và $A_2$ = 12 cm. Biên độ dao động tổng hợp A của vật không thể có giá trị nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook