Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J (Lấy g = 10m/$s^2$). Khi đó vận tốc của vật bằng:

Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J (Lấy g = 10m/$s^2$). Khi đó vận tốc của vật bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook