Mức năng lượng các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi biểu thức: \({E_n} = {\rm{}} - \frac{{13,6}}{{{n^2}}}eV\) (với n = 1, 2, 3…). Khi kích thích nguyên tử hiđrô chuyển từ trạng thái cơ bản lên trạng thái kích thích sao cho bán kính quỹ đạo dừng tăng 25 lần. Khi chuyển về quỹ đạo bên trong, nguyên tử hiđrô có thể phát ra phôtôn có bước sóng ngắn nhất bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook