Năng lượng kích hoạt của Ge là 0,66 eV. Lấy h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s. Giới hạn quang dẫn

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook