Năng lượng của phôtôn một ánh sáng đơn sắc là 2,0 eV. Cho \[h=6,{{625.10}^{-34}}\]J.s, \[c={{3.10}^{8}}\]m/s, \[1eV=1,{{6.10}^{-19}}\]J. Bước sóng của ánh sáng đơn sắc có giá trị xấp xỉ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook