Nạp một hỗn hợp khí có V lít khí ankan A (CnH2n+2) và 4V lít khí O2 (dư) vào khí nhiên kế. Sau khi cho nổ rồi cho hơi nước ngưng tụ ở nhiệt độ ban đầu thì áp suất trong khí nhiên kế giảm đi 2 lần. Công thức phân tử của ankan A là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook