Nếu \(a = 20^\circ \) và $b = 25^\circ $ thì giá trị của $\left( {1 + \tan a} \right)\left( {1 + \tan b} \right)$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook