Nếu $\alpha $ là góc nhọn và $\sin \dfrac{\alpha }{2} = \sqrt {\dfrac{{x - 1}}{{2x}}} $ thì $\cot \alpha $ bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook