Nếu \(DA = DB\) và \(\widehat {BAC} = {60^0}\). Chọn câu đúng nhất.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook