Nếu F(x) là nguyên hàm của hàm số f(x) trên đoạn [a;b] thì $\int\limits_{a}^{b}{f(x)}dx$bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook