Nếu hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên \(\mathbb{R}\) thỏa mãn \(f\left( 0 \right) = 2,\,\,\int\limits_0^1 {f'\left( x \right)dx = 5} \) thì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook