Nếu \(\int\limits_0^m {\left( {2x - 1} \right)dx} = 2\) thì \(m\) có giá trị bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook