Nếu môi trường bên ngoài có nồng độ của các chất tan lớn hơn nồng độ của các chất tan có trong tế bào thì môi trường đó được gọi là môi trường

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook