Nếu \[\sqrt{x}=4\] thì x bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook