“Nếu ta chia cả tử và mẫu của phân số cho ước chung lớn nhất của chúng, ta sẽ được…”. Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook