Nếu tam giác $ABC$ có $MN$ // $BC$ (với \(M\in AB, N\in AC)\) thì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook