Nghiệm của hệ phương trình: $\left\{ \begin{array}{l}\dfrac{{2m}}{{x - 1}} + \dfrac{2}{y} = 3\\\dfrac{m}{{x - 1}} + \dfrac{{y + 6}}{y} = 5\end{array} \right.$ trong trường hợp $m ≠ 0$ là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook