Nghiệm của phương trình $2x - 1 = 7$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook