Nghiệm của phương trình \(\left( {3 + i} \right)z + \left( {4 - 5i} \right) = 6 - 3i\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook