Nghiệm nhỏ nhất của phương trình \({\left( {2x + 1} \right)^2} = {\left( {x - 1} \right)^2}\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook