Nghiệm nhỏ nhất của phương trình \(\left| {2 + 3x} \right| = \left| {4x - 3} \right|\) là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook