Ngoài lớp photpholipit kép và các phân tử prôtêin, màng sinh chất còn liên kết với các thành phần nào sau đây

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook