Người ta đặt một thanh đồng chất \(AB = 90cm\), khối lượng \(m = 2kg\) lên một giá đỡ tại O và móc vào hai đầu A, B của thanh hai trọng vật có khối lượng \({m_1} = 4kg\) và \({m_2} = 6kg\). Vị trí O đặt giá đỡ để thanh nằm cân bằng cách đầu A

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook