Người ta sử dụng $\log x$ để tìm xem một số nguyên dương có bao nhiêu chữ số. Ví dụ số $A$ là số nguyên dương có n chữ số thì $n=\left[ \log A \right]+1$ với $\left[ X \right]$ là phần nguyên của số $X$. Hỏi \[A={{2018}^{2017}}\] có bao nhiêu chữ số?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook