Nguyên tố hóa học nào dưới đây tham gia cấu tạo nên prôtêin, lipit, gluxit và cả axit nuclêic ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook