Nguyên tử sắt \({}_{26}^{56}Fe\) có khối lượng là 55,934939u. Biết:

\(\begin{array}{l}
{m_n} = 1,00866u;{m_p} = 1,00728u;\\
{m_e} = 5,{486.10^{ - 4}}u;1u = 931,5MeV/{c^2}
\end{array}\)

Tính năng lượng liên kết riêng của hạt nhân sắt?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook