Nhân cả tử số và mẫu số của phân số \(\dfrac{{16}}{{ - 25}}\) với số nào để được phân số \(\dfrac{{ - 176}}{{275}}?\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook