Nhân dân Pari đã thành lập lực lượng nào để đấu tranh chống chống quân Phổ, bảo vệ “Tổ quốc lâm nguy”?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook