Nhận định nào dưới đây về ảnh hưởng của nước đối với quang hợp là không đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook