Nhóm thực vật nào có hoạt động đóng khí khổng vào ban ngày và mở khí khổng vào ban đêm?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook