Những dạng đột biến nào sau đây không làm thay đổi số lượng gen có trong nhóm gen liên

kết?

1. đột biến mất đoạn.

2. đột biến lặp đoạn.

3. đột biến đảo đoạn.

4. đột biến chuyển đoạn trên cùng một NST.

Phương án đúng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook