Nhúng thẳng đứng ống trên vào nước. Cho hệ số căng bề mặt của nước là 0,073 N/m và khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3. Nước dính ướt hoàn toàn thủy tinh. Độ dâng lên của mực nước trong ống là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook