Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng đặc điểm công nghiệp của Tây Nguyên?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook