Nung m gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4 thu được 11 gam chất rắn Y và O2. Trộn lượng O2 trên với không khí theo tỷ lệ thể tích 1 : 3 trong một bình 0,576 gam cacbon rồi đốt cháy hết cacbon, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí T gồm ba khí O2, N2, CO2 trong đó CO2 chiếm 25% thể tích. Giá trị của m là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook