Nung nóng m gam kali clorat đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng giảm so với m là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook