Nước đi vào mạch gỗ theo con đường gian bào đến nội bì thì chuyển sang con đường tế bào chất vì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook