Ở châu chấu đực có 2n =13. Kiểu NST của loài trên là?

Ở châu chấu đực có 2n = 13. Kiểu NST của loài trên là?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook