Ở gà có bộ NST 2n = 78, một hợp tử của gà nguyên phân một số lần liên tiếp và đã tạo ra các tế bào con ở thế hệ cuối cùng chứa 624 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Các tế bào con tạo ra nói trên lại tiếp tục xảy ra lần phân bào tiếp theo.

Lần phân bào tiếp theo là lần phân bào thứ mấy ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook