Ở mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 20 cm, có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng, phát ra hai sóng có bước sóng 3 cm. Trong vùng giao thoa, M là một điểm ở mặt nước với AM - BM = - 4 cm. Trên đoạn AM, số điểm cực tiểu giao thoa là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook